การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่  1  มิถุนายน  2560  เวลา 13.00 – 15.00  น. ณ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง

บัดนี้ การเลือกตั้งได้นับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน   ปีการศึกษา  2560  ดังนี้

           อันดับ  1   เด็กชายอิทธิชัย  พลแสน                เบอร์    1        ได้    261   คะแนน

                             อันดับ  2   เด็กชายอัษฎายุทธ  สุขศาล            เบอร์   2         ได้    192    คะแนน  

สรุปผล  เด็กชายอัษฎายุทธ  สุขศาล ผู้สมัครคัดเลือกประธานนักเรียน เบอร์ 2 ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ได้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง