Home » ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

1.ปรัชญาโรงเรียน “การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต”
2.อัตลักษณ์ของโรงเรียน”รักษ์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม”
3.เอกลักษณ์ของโรงเรียน”โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางสะอาด ร่มรื่น สวยงาม”