พิธีกตเวทิตาคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีกตเวทิตาคุณ เนื่องในโอกาสสำเร็จกการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6