มุทิตาคารวะแด่ครูผู้สร้างชาติ เกษียณอายุราชการ 2560

มุทิตาคารวะแด่ครูผู้สร้างชาติ เกษียณอายุราชการ 2560
– คุณครูศุภชัย ศรีพุทธา
– คุณครูสายใจ จันทร์กระจ่าง
– คุณครูมัณฑนา พรพิมลวงษา
– คุณครูสุนา จิตถวิล
– คุณครูสังคม อาจจำปา

• ศุภชัย ศิษย์ซ้อง สดุดี
สายใจ เปี่ยมไมตรี มอบให้
มัณฑนา ส่งเสริมศรี ศักดิ์ยิ่ง ครูไทย
สุนา สังคม ต่างสอนได้ เพริศแพร้ว คุรุชน

• เพราะมีครู แต่งแต้ม ประสิทธิ์
สอนสั่งนำ ลูกศิษย์ พร่ำให้
ชี้ทางช่อง ชีวิต ราบรื่น เจริญล้ำ
ศิษย์ต่าง ระลึกไว้ ซึ่งแล้ว พระคุณ

• ยังจำแม่น ท่านเอื้อ อาทร
รักห่วงซ้ำ ถนอม ประหนึ่งไส้
ศิษย์ที่ท่าน ประสาทพร รู้ค่า เห็นควร
เทิดท่าน ประหนึ่งไซร้ เท่าเทียบ บุพการี

• สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วหล้า โปรดช่วย
ให้ร่วม พรอำนวย ผ่องแผ้ว
สุขภาพ เจ็บป่วย ขออย่า พึงมี
ศิษย์พร่ำ วิงวอนแล้ว ช่วยคุ้มครองครู

• พระคุณท่าน กล่าวอ้าง ไม่หมด
สูงค่า น้อมประณต ใส่เกล้า
ไม่มีสิ่ง แทนทด หมดซึ่ง พระคุณ
คงแต่ได้ เพียรเฝ้า บูชา ตลอดไป