อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5-6)

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5-6) ด้วยโปรแกรมงานวิชาการสำเร็จรูป
วิทยากรโดย นายชัชวาลย์ รินทร์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง