อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป ปพ.5-6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ. 5-6) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป