โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาสวนกวาง

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาสวนกวาง วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ในการนี้ นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยนายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ได้มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

การอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 33 โรงเรียนในอำเภอเขาสวนกวาง รวมทั้งสิ้น 250 คนเข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น

โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Skill Expansion Training
for Primary 6 and Secondary 3 Students From 9th – 10th October 2017 At Anuban Khaosuankwang School, Khaosuankwang District, Khon Kaen Province

Opening Remark given by Mr. Praison Thaplat, Vice Director of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4.

Project Report by Miss Thanawan Simviset, the Vice Director of Anuban Khaosuankwang School

The training lasts 2 days from the 9th to the 10th of October 2017. There are 250 students from 33 schools in Khaosuankwang district joining. The budget was granted by the English Language Institute, the Office of Basic Education Commission.

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก https://www.facebook.com/pg/anubanksk/photos/?tab=album&album_id=1584140128335598