โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562