Home » นายประจวบ ศิริภักดิ์

นายประจวบ ศิริภักดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
อันดับ คศ. 3 (ชำนาญการพิเศษ)
วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เมื่อ พ.ศ. 2562