Home » ประวัติโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

Dentist gives little girl green apple

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านป่าพร้าว  ตำบล เขาสวนกวาง   อำเภอ เขาสวนกวาง   จังหวัด ขอนแก่น    เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2481  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสะอาดวัดบ้านหนองกุง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองกุง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายสินหรั่ง  วนสินธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ.2500  ได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากราษฎรเพื่อสร้างอาคารเรียน   ชั่วคราว  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลสะอาดวัดบ้านหนองกุง  มาเป็นโรงเรียนเขาสวนกวาง  (ประชาบำรุง)

ปี พ.ศ.2515   ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง

ปี พ.ศ.2541   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง

ปี พ.ศ.2547   7  เมษายน  2547    ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ปัจจุบัน  พ.ศ. 2559    โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีข้าราชการครู  32  คน  พนักงานราชการ 1  คนครูอัตราจ้าง  3  คน   ครูธุรการ  1  คน  ครูไปช่วยราชการ 3  นักการภารโรง  1  คน  ลูกจ้างรายเดือน  จำนวน    1   คน   มีนักเรียนทั้งหมด     คน    มีนายชัยภูมิ   ยศรุ่งเรือง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   มีเนื้อที่ 10 ไร่  –  งาน 87 ตารางวา เอกสารสิทธิ์   ขก.  1169

ที่ตั้ง   โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านป่าพร้าว  ตำบล เขาสวนกวาง  อำเภอ เขาสวนกวาง   จังหวัด ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   40280
เบอร์โทรศัพท์   043-449009, 043- 449563   โทรสาร   043-449666     e-mail    Anuban.ksk @gmail.com

Website    http://anubanksk.ac.th/   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4   ประมาณ   20  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัด ขอนแก่น  ประมาณ   50  กิโลเมตร   ตามถนนมิตรภาพ  (ขอนแก่น – อุดรธานี)

1.4   เขตพื้นที่บริการ    โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง    มีเขตพื้นที่บริการ   5  หมู่บ้าน   คือหมู่ที่ 1 บ้านตลาด  หมู่ที่ 8 บ้านป่าพร้าว  หมู่ที่  5 บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 2  บ้านศรีชมชื่น และหมู่ที่  10  บ้านหัวหนอง  มีนักเรียนบางส่วนมาจากเขตบริการของโรงเรียนอื่นและอำเภอใกล้เคียง