Home » อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

รวมภาพบรรยากาศโรงเรียน

ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชัยภักดิ์ภูมินทร์      ปีที่สร้าง : 2558
อาคาร 4

อาคารสุวิทย์  คุณกิตติ

บ้านพักครู

 


อาคาร 3

ห้องน้ำสายชั้นมัธยมศึกษา

 


อาคาร 1 ปฐมวัย


ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

 


ห้องน้ำ สายชั้นประถมศึกษา


หอประชุมเนกประสงค์

 


หอประชุมเนกประสงค์