Home » ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

   นายประจวบ ศิริภักดื์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
อันดับ คศ. 3 (ชำนาญการพิเศษ)
วุฒิการศึกษา กศ.ม วิชาเอก บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เมื่อ พ.ศ. 2562

นางจิตติมา  อัศยาพร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน
นางสุดาดวง  คันธารส  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล


ข้อมูลบุคลากร   วุฒิการศึกษา  วิชาเอก  วิชาที่สอน  และครูประจำชั้น

จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายปะจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการ
2 นางจิตติมา  อัศยาพร ครู ชำนาญการพิเศษ
3 นางสุดาดวง คันธารส ครู ชำนาญการพิเศษ
4 นางดวงแก้ว  สุขเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวประทิณทิพย์  วงศ์พิพัช ครู ชำนาญการพิเศษ
6 นางประยงค์  คำบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ
7 นางบังอร  เคนสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8 นางวันทนา  ศิริภักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
9 นายชิลงกต  พิมพ์ดี ครู ชำนาญการพิเศษ
10 นางสงกรานต์  ศรีโยธา ครู ชำนาญการพิเศษ
11 นายสายันต์  พนมสี ครู ชำนาญการพิเศษ
12  นายอนุชา  ธาตุบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
14  นายชัชวาลย์  รินทร์วงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
15 นางอรอุมา  ธาตุบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
16 นายกฤษดา  มะณีสา ครู ชำนาญการพิเศษ
17 นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วดวง ครู ชำนาญการ
18 นางมะลิวัลย์ ซุยทอง ครู ชำนาญการ
19 นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง ครู ชำนาญการ
20 นางสาวฉัตรลดา  ชัยชนะโชติ ครู ชำนาญการ
21 นางเขมิกา กาฬจันทร์ ครู
22 นางสาวศุภวรรณ ศรีสุข ครู
23 นางสาววรรณสินี  สีสังข์ ครู
24 นายณัฐวุฒิ ภักดีผล์ ครู
25 นางพีริยา  จุฑะกนก ครู
26 นายจิรกฤต วรรณมะรักษา ครู
27 นางสาวกัญญา แสนยามูล ครู
28 นายปิยวิทย์ ศรีพุทธา ครู
29 นางสาวชิดชนก  อาราษฎร์ ครูผู้ช่วย
30 นางสาวอรวรรณ แข็งขัน ครูผู้ช่วย
31 นายนิรุต  ไมตรี ครูผู้ช่วย
32 นายผดุงศักดิ์  ศรีสมวงค์ พนักงานราชการ
33 นางจิดาภา  ถ้วยแก้ว พนักงานราชการ
34 นางสาวปิยะนันท์ โสจันทร์ พนักงานราชการ
35 นางดวงมณีรัตน์ อรรคศรีวร ครูอัตราจ้าง
36 นางสาวรัตนาภา  สีหานาม ครู ธุรการ
37 นางยุพาพร  ศรีสงคราม ครูอัตราจ้าง
38 นางสาวรัตนาภา  สีหานาม ครู ธุรการ
39 นายพัฒนพงษ์  จิวสกุล นักการภารโรง